3- سازمان بین المللی كیوكوشین IKO3 ژاپن یوشیکازو 1953

4. فونیکس کاراته دو PHOINIX آمریکا ریموند المور 1964

5- کوکوندو KOKONDO آمریکا پل آرل 1970

6- موشین کاراته دو MOUSHINDO آمریکا مایک گانسی 1975

7- سی دوجوکو WESKO آمریکا تاداشی تاکامورا 1976

8- آشی هارا NIKO ژاپن هیدوری آشی هارا 1980

9- آشی هارا ASHIHARA سوئد دیود سی کوک 1980

10- کیوکوشین بودوکای KBK هلند جان بلومینگ 1980

11- سی دو کای کان SEIDOKAI ژاپن کازوشی ایشی 1980

12- دای دوجوکو DAIDO ژاپن تاکاشی آزوما 1981

13-شی دوکان SHIDOKAI ژاپن یوشی جی سونهاو 1981

14- World oyama karate Wok آمریکا شی طورواویاما 1981

15- ىن توتكی كیوكوشین كای Dkk آمریكا دان آلن 1985

16- سازمان کاراته بودکاتای ایالات متحد Usbka آمریکا ویلیامرید 1987

17- ان شین کای کان Enshin آمریکا جوکونینومیا 1988

18-هنرهای رزمی بانوان اژدهای آفتاب Dragon sun آمریکا سوزان پنت 1989

19- پین وون کاراته Matsunoki آمریکا دانیل نی اندروس 1989

20 فدراسیون جهانی کاراته Ifk انگلستان استیو آرنیل 1991

21- کاراته جهانی آشی هارا Aki آفریقای جنوبی حین نارکر 1993

22- کیوکوشین کاراته موساش musashi هلند مجاک وان دی ولده 1995

23- سازمان کاراته ندرلند NKA هلند هنری رانرگ 1995

24- بودوکای جهانی IBK هلند جان بلومبینگ 1996

25- سیشین ریو SRKK آمریکا لی ائی داوسون 1996

26- سازمان جهانی شین زن کاراته ISKO ایران یوسف شیرزاد 1996

27- سیواکائی SEIWAKAI برزیل آمدیر داکوستا 1998

28- کیوکوشین کاراته آمریکا AKK آمریکا دانالدبوک 1998

29- ساتو جوکو SATO ژاپن کاتسوآکی ساتو 1998

30- شین کاکوتوجوتسو SKJ ژاپن کیجی کوروساکی 1998

31- ماکی کای کان Maki ژاپن هی ساتوماکی 1998

32- سامورائی کاراته SAMOURAI کانادا راجر اسازد 1998

33- کیوکوشین کارولینای شمالی NCK آمریکا دارن رید ویلسون 1998

34- مدرسه کیوکوشین سرپنت SREPENT آمریکا اسکات مور 1998

35- فدراسیون سلحشور آهنی IWF آمریکا مارکولالا 1998

36- بیاکورن کایکان BYAKUREN ژاپن ماسایا سوسوگیهارا 1999

37- توشین کایکان TOSHIN ژاپن یوجی شی میزو 1999

38- ناگاناریو MAGATA برزیل جوکوئی ناگاتا 1999

39- ناکازا جوکو NAKAZA برزیل و ژاپن ئی شوناکازا 1999

40- کیوکوشین بوکسینگ KYOKBOX فرانسه آلین ستروک 1999

41- سی شین کای کان SKK ژاپن ماساشی آئویاکی 2000